Werkwijze

Odion ziet tevredenheidsonderzoek als onderdeel van het operationeel en tactisch sturingsproces van een organisatie. Onderzoek houdt niet op als de resultaten bekend zijn, het echte werk begint dan pas. Wat kunt u als organisatie concreet met de resultaten? Hoe kunt u de onderzoeksresultaten benutten om daadwerkelijk uw kwaliteit te verbeteren?

Odion maakt een quick scan van de behoefte aan klantinformatie in uw organisatie. Voor informatie die niet uit bestaand onderzoek of bijvoorbeeld databases kan worden gehaald, maakt Odion een onderzoeksontwerp met een conceptvragenlijst. We spreken een aantal stakeholders, om een beeld te krijgen wat er speelt onder klanten en andere belanghebbenden. Hoe zien zij het product of de organisatie? Waar spreken ze wel eens over onder elkaar? Dit voorkomt “blinde vlekken” in de vragenlijst.

De vragenlijst wordt uitgezet onder (een selectie van) uw klanten. Resultaten presenteren wij in één of meerdere workshops, waar we gezamenlijk tot een oordeel komen over de resultaten. Zijn deze verwacht of onverwacht, gewenst of ongewenst, urgent of niet, schadelijk (afbreukrisico) of niet. Odion helpt u om in deze brij van mogelijke verbeteringen prioriteiten aan te brengen en concrete verbeterpunten te definiëren.

Odion werkt daarbij volgens het OBV-principe; Onderzoeken, Beoordelen, Verbeteren. In de PDCA-cyclus van Deming beslaat dit de fasen “check” en “act”. U gaat zelf met de “plan” en “do” aan de slag, waarna verbeteringen wederom in een “check” worden gemeten.

U en uw medewerkers formuleren wederom gewenste verbeteringen, gekoppeld aan concrete doelstellingen. Hiermee ontstaat een cyclus van continue verbetering in de organisatie.

Door het nadrukkelijker inbedden van onderzoek in een PDCA-cyclus, wordt de toegevoegde waarde van het onderzoek voor de organisatie aanmerkelijk groter. Het actief betrekken van medewerkers in het beoordelen van de resultaten en het vaststellen van verbeteringen vergroot niet alleen de betrokkenheid, maar geeft een stevige impuls aan de verbeterkracht van de organisatie.

Reacties zijn gesloten.